Hatikva Dental | זכאות
Dentist, Israel, Jerusalem
296
rtl,page-template-default,page,page-id-296,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

Warning: getimagesize(/app/public.built/wp-content/uploads/2015/08/logo.png): failed to open stream: No such file or directory in /app/public.built/wp-content/themes/bridge/title.php on line 85

זכאות

תנאים לקבלת הנחה במחירי הטיפולים

יהיו זכאים להנחה המבקשים העונים על הקריטריונים לקבלת הנחה המפורטים להלן ועם זאת יודגש כי המבחנים והקריטריונים מהווים קווים מנחים למתן הנחה כאשר ההחלטה תתקבל בדרך כלל כתוצאה מהצטברות של מספר תנאים ולא בהכרח מקיומו של תנאי זה או אחר, כדלקמן:

  1. הנחות יינתנו רק לאזרחים ישראליים או לתושבי הארץ הנמצאים במצוקה כלכלית, ללא הבדל דת, גזע או מין.
  2. ברשות כל מטופל לבקש הנחה במחירי הטיפולים במרפאה בהגשת המסמכים הבאים:
   1. טופס בקשה להנחה
   2. תלושי משכורת של שלושה חודשים אחרונים להגשת הבקשה.
   3. צילום תעודת זהות
   4. פירוט כלל התנועות בחשבון בנק עבור חודשיים האחרונים
  3. האישור למתן ההנחה והיקפה ייקבעו לאחר התייעצות בין חברי ועד העמותה או גורם אחר בעמותה המוסמך על ידי הועד, כאשר כל מקרה ייבחן לגופו.
  4. כל בקשה תועבר בשיקול דעתה הבלעדי של העמותה, והחלטתה בעניין היא סופית ומוחלטת.
  5. כתנאי לקבלת ההנחה, על כל מקבל הנחה לחתום על כתב הסכמה, בו יסכים, בין היתר, לשימוש דמותו בפרסומי העמותה וחומר אחר לצורך גיוס כספים ו/או יחסי הציבור של העמותה ו/או המרפאה

מועמד לתכנית הסבסוד שלנו: