Warning: getimagesize(/app/public.built/wp-content/uploads/2015/08/logo.png): failed to open stream: No such file or directory in /app/public.built/wp-content/themes/bridge/title.php on line 85

תקנון המרפאה

פרוייקט תקווה

ע”ר 580570018

נהלים ותנאים להפעלת מרפאת שיניים

להלן התנאים והכללים לניהול מרפאת השיניים על ידי עמותת פרוייקט תקווה. תנאים אלו יפורסמו במרפאה לידיעת הציבור הרחב:

 1. עמותת פרוייקט תקווה הוקמה בשנת 2013 על ידי חברי הקהילה המשיחית בישראל, לשם עזרה לנזקקים. כחלק מפעילותיה מפעילה העמותה מרפאת שיניים אשר בין היתר, מתעתדת לתת שירותים רפואיים לאוכלוסיות מוחלשות ולנזקקים.
 2. המרפאה מופעלת על ידי העמותה ואינה רשומה כתאגיד נפרד.
 3. המרפאה פותחת את שעריה גם לציבור הרחב ומעניקה שירותי בריאות השן בתשלום הולם.
 4. מטופלים אשר נמנים בין אוכלוסיות מוחלשות רשאים לבקש הנחה בתשלום עבור הטיפולים שהם מקבלים, לפי התנאים והקריטריונים המפורטים מטה.
 5. העמותה מפעילה את המרפאה ללא כוונת רווח. כל ההכנסות שמקבלת בתמורה לטיפולים המתקיימים במרפאה, ישתמשו לכיסוי הוצאות המרפאה ויאפשרו הענקת הנחות בטיפולים לנזקקים.
 6. חברי עמותת פרויקט תקווה הינם חברים בקהילה המשיחית, המאמינים בישוע כמשיח ישראל. ועם זאת, המרפאה פותחת את שעריה לציבור הרחב ומעניקה טיפולים רפואיים ללא הבדל דת או גזע. הטיפולים אינם ניתנים בתמורה לשידול דת או אמונה ו\או שידול לקבל את ישוע כאדון ומשיח ישראל.
 7. על כל מטופל לחתום על כתב ויתור והסכמה המצורף לפני ביצוע הטיפול. במידה והמטופל הוא קטין, עליו להציג כתב ויתור והסכמה חתום על ידי הורה או אפוטרופוס טרם הטיפול.
 8. המרפאה תקבל תשלומים עבור שירותיה באמצעות מזומן, המחאה ו/או כרטיס אשראי, ותאפשר למטופלים לשלם תשלומים גבוהים בעד 5 תשלומים.
 9. למרפאה הזכות לסרב לספק שירותים לכל מטופל מכל סיבה שהיא, ובשיקול דעתה הבלעדי.

תנאים לקבלת הנחה במחירי הטיפולים:

יהיו זכאים להנחה המבקשים העונים על הקריטריונים לקבלת הנחה המפורטים להלן ועם זאת יודגש כי המבחנים והקריטריונים מהווים קווים מנחים למתן הנחה כאשר ההחלטה תתקבל בדרך כלל כתוצאה מהצטברות של מספר תנאים ולא בהכרח מקיומו של תנאי זה או אחר, כדלקמן:

 1. הנחות יינתנו רק לאזרחים ישראליים או לתושבי הארץ הנמצאים במצוקה כלכלית, ללא הבדל דת, גזע או מין.
 2. ברשות כל מטופל לבקש הנחה במחירי הטיפולים במרפאה בהגשת המסמכים הבאים:
  1. טופס בקשה להנחה
  2. תלושי משכורת של שלושה חודשים אחרונים להגשת הבקשה.
  3. צילום תעודת זהות
  4. פירוט כלל התנועות בחשבון בנק עבור חודשיים האחרונים
 3. האישור למתן ההנחה והיקפה ייקבעו לאחר התייעצות בין חברי ועד העמותה או גורם אחר בעמותה המוסמך על ידי הועד, כאשר כל מקרה ייבחן לגופו.
 4. כל בקשה תועבר בשיקול דעתה הבלעדי של העמותה, והחלטתה בעניין היא סופית ומוחלטת.
 5. כתנאי לקבלת ההנחה, על כל מקבל הנחה לחתום על כתב הסכמה, בו יסכים, בין היתר, לשימוש דמותו בפרסומי העמותה וחומר אחר לצורך גיוס כספים ו/או יחסי הציבור של העמותה ו/או המרפאה

מועמד לתכנית הסבסוד שלנו: